PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Kateřina Malá (Salon U Kačky), se sídlem provozovny Plzeňská 117/46, 266 01 Beroun provozující služby kadeřnictví, IČ: 75985764, zapsaná v Živnostenském rejstříku u příslušného Městského úřadu Beroun a Pavel Malý (taktéž Salon U Kačky), se sídlem provozovny Plzeňská 117/46, 266 01 Beroun provozující služby masáže a manikúra, IČ: 06373208, zapsaný v Živnostenském rejstříku u příslušného Městského úřadu Beroun (dále jen za oba „správce“), Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informují o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

– přímo od subjektů údajů (objednání služby v salonu, telefony, chat, webové stránky, sociální   sítě, vizitky a podobně)

– dodavatelé

– kamerový systém

– veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam a podobně)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

– adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů (např. jméno, příjmení, titul) a údaje  

  umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje: číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

– popisné údaje (např. bankovní spojení)

– další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

– údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování  

  fotografií, videa, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, použití osobních údajů za účelem propagace a podobně)

Kategorie subjektů údajů

– zákazník Správce

– zaměstnanec Správce

– dodavatel Správce

– jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

– uchazeč o zaměstnání

 

Kategorie příjemců osobních údajů

– finanční ústavy

– veřejné ústavy

– zpracovatelé

– státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Účel zpracování osobních údajů

– účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

– jednání o smluvním vztahu

– plnění smlouvy

– ochrana práv a majetku správce, ochrana práv příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce, kamerový     

  systém k ochraně majetku)

– archivnictví vedené na základě zákona

– výběrová řízení na volná pracovní místa

– plnění zákonných povinností ze strany správce

– ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce Technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu v souladu s lhůtami v nich obsaženými.

Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

– zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před  

  uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

– zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

– zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

– zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají  

  přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů    

  dítě.

Práva subjektů údajů

 1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

– účelu zpracování,

– kategorii dotčených osobních údajů,

– příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

– plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,

– skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– Požádat správce o vysvětlení.

– Požádat správce o přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

– Požádat správce o výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti – 

  tomuto zpracování.

– Žádost je třeba podat písemně zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce (Salon U Kačky, Plzeňská 117/46, 266 01  Beroun, info@salonukacky.cz).

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.czposta@uoou.cz, +420 234 665 111). Na dozorový úřad se může subjekt údajů obrátit se svým podnětem také přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení se vztahuje k IČ uvedeným v odstavci Správce osobních údajů.

V Berouně dne 18. 5. 2018.

Kateřina Malá
Pavel Malý